Κάντε εύκολα την κράτησή σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Επίσης μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για εξειδικευμένα προγράμματα.

 

Όροι χρήσης συναλλαγών

Το ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ υπό την επωνυμία “GIAKIMTSUKIS CHRISTOS” το οποίο εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νοταρά αρ 84, νομίμως εκπροσωπουμένου στο παρόν από τον Χρήστο Γιακιμτσούκη του Αναστασίου, θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας “εκμισθώτρια” .

Ο χρήστης της παρουσας ιστοσελίδας θα αποκαλείται στο παρόν χάριν συντομίας “μισθωτής”.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Αντικείμενο της μισθώσεως είναι η μεταφορά προσώπων με οχήματα της εκμισθώτριας με οδηγό, σε προορισμούς τους οποίους επιλέγει και υποδεικνύει ο μισθωτής και αφ’ ετέρου ώδε συμβαλλόμενος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της μισθώσεως είναι τουλάχιστον και συμφώνως προς το νόμο εξάωρος ρητώς αποκλειομένης της κατωτέρας των έξι ωρών μισθώσεως του οχήματος.

ΑΜΟΙΒΗ – ΜΙΣΘΩΜΑ

Η αμοιβή – μίσθωμα του οχήματος μετά του οδηγού ορίζεται στο προσυμφωνηθέν ποσό, το οποίο τα μέρη θεωρούν δίκαιο και εύλογο.
Το ανωτέρω ποσό καταβάλεται προς την εκμισθώτρια εταιρεία με τον επιλεγμένο τρόπο μέσω των αντίστοιχων επιλογών κατά η διάρκεια κράτησης των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας.
Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία θα εκδίδει άμα τη εισπράξει του συμφωνηθέντος ποσού το αντίστοιχο παραστατικό ήτοι απόδειξη ή τιμολόγιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία -ως εκπροσωπείται στην παρούσα σύμβαση- είναι υποχρεωμένη να καλύπτει δι ισχυράς και εγκύρου συμβάσεως καλύψεως το ανωτέρω όχημα δια τις προκαλούμενες εκ της κυκλοφορίας του ζημίες έναντι τρίτων δια σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες.

Αρμόδια δια την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς που ήθελε προκύψει είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ακύρωση μεταφοράς εκ μέρους του μισθωτή γίνεται μόνο εγγράφως με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την εταιρεία, η δε ακύρωση υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς:

Για ακύρωση η οποία λαμβάνει χώρα δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες προ της προγραμματισμένης διαδρομής για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, θα οφείλεται το ελάχιστο ποσό των 40 ευρώ, το δε υπόλοιπο μέχρι του συμφωνηθέντος τιμήματος θα επιστρέφεται από την εταιρεία.

 

Για ακύρωση η οποία λαμβάνει χώρα τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες προ της προγραμματισμένης διαδρομής για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, θα οφείλεται το ελάχιστο ποσό των 80 ευρώ, το δε υπόλοιπο μέχρι του συμφωνηθέντος τιμήματος θα επιστρέφεται από την εταιρεία.

 

Για ακύρωση η οποία λαμβάνει χώρα προ 24ωρου από την εκτέλεση της προγραμματισμένης διαδρομής για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, ο μισθωτής οφείλει το 100% της συμφωνηθείσης αμοιβής και η εταιρεία ρητώς δηλώνει ότι δεν επιστρέφεται οιοδήποτε ποσό.
Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία δεν θα διεκδικεί αμοιβή σε περίπτωση κατά την οποία έκτακτα γεγονότα, ή γεγονότα ανωτέρας βίας (π.χ κακοκαιρία, κοινωνικές αναταραχές,  σεισμός κλπ) δεν θα καθιστούν δυνατή ουδέ καν την αρχή εκτέλεσης της συμβάσεως.

 

Εάν κατά την διάρκεια της συμβάσεως προκύψουν γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία καθιστούν αδύνατη την περαίωση ταύτης , τότε η εκμισθώτρια θα δικαιούται μόνον το ήμισυ της αμοιβής το οποίο της έχει προκαταβληθεί και δεν δύναται να αξιώσει το σύνολο της αμοιβής.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί λόγω βλάβης του οχήματος , ή δια λόγους οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του οδηγού, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποδείξει άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο θα δύναται έναντι των αυτών όρων να εκτελέσει την σύμβαση μεταφοράς προς διευκόλυνση του μισθωτού.