Κάντε εύκολα την κράτησή σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Επίσης μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για εξειδικευμένα προγράμματα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ακύρωση μεταφοράς εκ μέρους του μισθωτή γίνεται μόνο εγγράφως με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την εταιρεία, η δε ακύρωση υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς:

Για ακύρωση η οποία λαμβάνει χώρα δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες προ της προγραμματισμένης διαδρομής για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, θα οφείλεται το ελάχιστο ποσό των 40 ευρώ, το δε υπόλοιπο μέχρι του συμφωνηθέντος τιμήματος θα επιστρέφεται από την εταιρεία.

Για ακύρωση η οποία λαμβάνει χώρα τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες προ της προγραμματισμένης διαδρομής για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, θα οφείλεται το ελάχιστο ποσό των 80 ευρώ, το δε υπόλοιπο μέχρι του συμφωνηθέντος τιμήματος θα επιστρέφεται από την εταιρεία.


Για ακύρωση η οποία λαμβάνει χώρα προ 24ωρου από την εκτέλεση της προγραμματισμένης διαδρομής για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του μισθωτή, ο μισθωτής οφείλει το 100% της συμφωνηθείσης αμοιβής και η εταιρεία ρητώς δηλώνει ότι δεν επιστρέφεται οιοδήποτε ποσό.

Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία δεν θα διεκδικεί αμοιβή σε περίπτωση κατά την οποία έκτακτα γεγονότα, ή γεγονότα ανωτέρας βίας (π.χ κακοκαιρία, κοινωνικές αναταραχές,  σεισμός κλπ) δεν θα καθιστούν δυνατή ουδέ καν την αρχή εκτέλεσης της συμβάσεως.

Εάν κατά την διάρκεια της συμβάσεως προκύψουν γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία καθιστούν αδύνατη την περαίωση ταύτης , τότε η εκμισθώτρια θα δικαιούται μόνον το ήμισυ της αμοιβής το οποίο της έχει προκαταβληθεί και δεν δύναται να αξιώσει το σύνολο της αμοιβής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί λόγω βλάβης του οχήματος , ή δια λόγους οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του οδηγού, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποδείξει άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο θα δύναται έναντι των αυτών όρων να εκτελέσει την σύμβαση μεταφοράς προς διευκόλυνση του μισθωτού.