Κάντε εύκολα την κράτησή σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Επίσης μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για εξειδικευμένα προγράμματα.

 

Όροι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Η αφ’ ενός των ώδε συμβαλλομένων εταιρεία, έχει στην απόλυτη κυριότητά, νομή και κατοχή της τα οχήματα που περιγράφονται.
Αντικείμενο της συμβάσεως είναι η μεταφορά προσώπων δια των προσφερόμενων οχημάτων με οδηγό, σε προορισμούς τους οποίους επιλέγει και υποδεικνύει ο μισθωτής και αφ’ ετέρου ώδε συμβαλλόμενος.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στις αναγραφόμενες ώρες της σύμβασης και αρχίζει από την υπογραφή της. Η διάρκεια της μισθώσεως είναι τουλάχιστον και συμφώνως πρός το νόμο εξάωρος ρητώς αποκλειομένης της κατωτέρας των έξι ωρών μισθώσεως του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή-μίσθωμα του οχήματος μετά του οδηγού ορίζεται στο προσυμφωνηθέν αναγραφόμενο ποσό της σύμβασης,  το οποίο τα μέρη θεωρούν δίκαιο και εύλογο.
Το ποσό καταβάλεται προς τον εκπρόσωπο της αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένης εταιρείας κατά το ήμισυ (1/2) με την υπογραφή της συμβάσεως, το δε έτερο ήμισυ (1/2) κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία θα εκδίδει άμα τη εισπράξει του συμφωνηθέντος ποσού το αντίστοιχο παραστατικό ήτοι απόδειξη ή τιμολόγιο.
Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία – ως εκπροσωπείται στην σύμβαση- δεν θα διεκδικεί αμοιβή σε περίπτωση κατά την οποία έκτακτα γεγονότα, ή γεγονότα ανωτέρας βίας (π.χ. κακοκαιρία) δεν θα καθιστούν δυνατή ουδέ καν την αρχή εκτέλεσης της συμβάσεως.
Εάν κατά την διάρκεια της συμβάσεως προκύψουν γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία καθιστούν αδύνατη την περαίωση ταύτης, τότε η εκμισθώτρια θα δικαιούται μόνον το ήμισυ της αμοιβής το οποίο της έχει προκαταβληθεί και δεν δύναται να αξιώσει το σύνολο της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένη εταιρεία -ως εκπροσωπείται στην σύμβαση- είναι υποχρεωμένη να καλύπτει δι ισχυράς και εγκύρου συμβάσεως καλύψεως το ανωτέρω όχημα δια τις προκαλούμενες εκ της κυκλοφορίας του  ζημίες έναντι τρίτων δια σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο εκάστοτε μισθωτής – μισθωτές του οχήματος μετά του οδηγού και των εκ γένει υπηρεσιών μεταφοράς (των εν λόγω προσώπων) οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως τον αριθμό των μεταφερομένων προσώπων, τον προορισμό και το εν γένει χρονοδιάγραμμα της μισθώσεως ή της τυχόν αλλαγής αυτού, καθώς και τις τυχόν ειδικές συνθήκες της μισθώσεως (πχ ύπαρξη ατόμου ΑΜΕΑ).
Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί με ευθύνη του αφ’ ετέρου λωδε συμβαλλομένου-μισθωτή για λόγους οι οποίοι ανάγονται και αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπό του, οφείλει να καταβάλει πρός την εταιρεία το ποσό των 15,00 €
Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί λόγω βλάβης του  οχήματος, ή δια λόγους οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του  οδηγού, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποδείξει άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό το οποίο θα δύναται έναντι των αυτών όρων να εκτελέσει την σύμβαση μεταφοράς προς διευκόλυνση του μισθωτού.
Αρμόδια δια την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς που ήθελε προκύψει είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.